Prof. Dr. Fatma Levin ÖZGEN

1. Adı Soyadı: Levin ÖZGEN

2. Doğum Tarihi: 06.12.1950

3. Unvanı: Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu: Yüksek

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

1. Yüksek Lisans

Yüksek Mimarlık Bölümü

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi

1976

2. Yüksek Lisans

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (FBE)

1987

Doktora

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (PhD)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (FBE)

1994

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Yüksek Lisans Konusu;

Eski Malatya Ulu Camii Çevresinde Yeni Yerleşme Projesi

 

İkinci Yüksek Lisans Konusu;

The Formation of Laborforce and the Transformation, Diversification of Economic Activities at the Metropolitan Fringe; A Case Study in Ankara Metropolitan Area. (Advisor. Prof. Dr. İlhan TEKELİ)

Doktora Konusu;

Laborforce Formation and Spatial Organizations; Restructuring of the Automotive Industry in Turkey and Its Repercussions on the Laborforce Formation and Spatial Organizations in the Years of 1980s. (Supervisor. Prof. Dr. İlhan TEKELİ)

 

5. Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi: 1986 - 1987

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1995

Doçentlik Tarihi: 1997

Profesörlük Tarihi: 2007

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

1) İlke ERARSLAN. Küreselleşmiş Dünyada İşsizlik; Türkiye Üzerine İrdelemeler. AİBÜ. SBE. Kamu Yönetimi ABD, 2008 – sürüyor.

2) Çelik, A. Savaş; Küreselleşmiş Dünyada Özelleştirme; Türkiye’den Özelleştirme Örnekleri. AİBÜ, SBE, Kamu Yönetimi ABD, 2009.

3) Z. Merve KIMILLI. Depreme Duyarlı Bölgelerde Sürdürülebilir Mimari Tasarım; Isparta/ Mavikent Örneği. SDÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı. 2006

4) H. Şehmuz HAŞTEMOĞLU. 1960’larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme; Isparta, İstasyon Caddesi Örneği. SDÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı. 2006

5) Dilek HOROZCU. Yapı- Kent Etkileşiminin Geleneksel Konut ve Kent Özelinde İncelenmesi; Isparta Kenti Örneği. SDÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı. 2006

6) H. Metin FELEKOĞLU. Yapı-Çevre İlişkisi; Adana Örneği. ÇÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı. 2000

7) Serdar KILIÇOĞLU. Sosyoekonomik Faktörlerle Etkileşim İçinde Kent Merkezinin Mimari Biçimlenişi; Antakya Kent Merkezi Örneği. ÇÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı. 1998

8) Z. Özlem PARLAK. Mimarlıkta Bilim Teknoloji Tabanlı Mekansal Organizasyonlar. ÇÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı. 1998

6.2. Doktora Tezleri

--------

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

---------

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

---------

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1) Özgen, L (Sunan) Gülen Elmas, Gülşen Çakar, Sibel Kalaycı, Alev Söylemez, Levin Özgen. Urban Sprawl and Industrıalızatıon in the Backward Regions; Late / Weak Industrialization Effects on the Southeastern Anotolian Project Region. (A Study in the Content of TÜBİTAK, SOBAG 105K163 2005-Agust) 4th International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth: Environment, Maritime Policies & Energy Issues, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12 - 15 Haziran 2008

2) Özgen, L. Küreselleşme Karşısında Bölgesel Gelişme Şansı ve Türkiye’nin Tutumunun İrdelenmesi. 38. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS, Türkiye, Ekim 2007

3) Özgen, L. Bölgesel Planlamanın Yeni Sorunları; Türkiye / Denizli Örneğinde Gözlemler, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Kınıklı / Denizli 6 – 8 Eylül 2006

4) Özgen, L. Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Dönüşümü. Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, Fethiye Kültür Merkezi – Bursa 7 – 9 Haziran 2006,

5) Özgen, L. 2005. Similarities and Differences Between the Regional Development (Policies) of Turkey, Greece, Italy and Spain as Mediterranean Countries in the Globalization Process. Mediterranean Encounters; People, History and Literature. Conference by Middle East Graduate Association, University of Cambridge. 11 – 12 February 2005, Cambridge / UK

6) Özgen, L. 2001. “Sustainable Balance Between Urban and Rural Spaces; Impacts of Changing Irrigation Technologies on the Relationship and Balance Between Urban and Rural Spaces in Southeastern Anatolia Region and Project / Turkey.” 19. European Regional Conference of ICID on “Sustainable Use of Land and Water.” Brno and Prague, 4-8 June 2001.

7) Özgen, L. 2000. Collaboration, Local Governance and Regional Development in the Countries of the South; Lessons from Southeastern Anatolian Project / Turkey. 13 th European Advanced Studies Institute, Regional Science Summer Institute 2000, ‘Possibilities and Limitations on the Expansion of the European Union: New Issues in Regional’ Science. July 2 – 8, İstanbul.

8) Özgen, L. 2000. “Technology in its Multidimensional Meanings for the Countries of the South; Sustainable Development Planning in Southeastern Anatolia, Turkey”. The Fifth International Conference of the UK Based ‘Third World Science Technology & Development Forum’. A Four Day International Conference on Technology and Development in the New Millennium. University of Karachi, Pakistan, 24 – 27 April.

9) Özgen, L. 1999. “New Criteria for Resettlements in Regional Development; Turkey’s Water and Land – Based Regional Development Experience in Southeastern Anatolia Region and Project”. Large Dams and Their Alternatives in Africa and the Middle East; ‘Experiences and Lessons Learned’. WORLD COMMISSION ON DAMS. 08 – 09 December. Cairo, Egypt.

10) Özgen, L. 1997. Yerleşme Sistemlerinde Yeni Ölçütlerin Kökleri ve Sınırları. IX. Uluslararası Yapı ve Yaşam’ 97 Kongresi. TMMOB. Mimarlar Odası Bursa Şubesi. Bursa

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

---------

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1) Özgen, L. Cumhuriyet’ten 2000li Yıllara Türkiye’de Bölge Kalkınma ve Planlama. Gazi Üniversitesi,Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi Bilim ve Eleştiri, sy. 1 – 28. Cilt. 5, Sayı. 9, 2008

2) Özgen, L. Teknoloji ve Yeni Mekansal Organizasyonları. ÇÜ. MMF. Dergisi. Cilt. 11, sayı. 1 - 2, Haziran-Aralık. 1996.

3) Özgen, L. Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Meksika. Birikim. 76. Ağustos, 1995

4) Özgen, L. Ölçek Ekonomilerinde Değişmeler ve Alan Ekonomileri. İktisat dergisi, Yıl. 30, sayı. 353-354, Ekim-Kasım, 1994

5) Özgen, L. Taşeron Üretim ve Taşeron İlişkiler Üzerine. Birikim. 62. Haziran, 1994

6) Özgen, L. "Japon Modeli”; İyi mi, Kötü mü? Mülkiyeliler Birliği Dergisi. V.XVI, No. 145. Temmuz, 1992

7) Özgen, L. Teknoloji ve Demokrasi Üzerine. Mülkiyeliler Birliği Dergisi. V.XVI, No.144. Haziran, 1992

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler;

1) Özgen, L. Depremde Araçlar ve Aktörler. Bolu Ulusal Afet Sempozyumu. Kasım, Bolu. 2009.

2)Özgen, L. Siyaset, Kent, Bölge; Türkiye’de Adalet Ve Kalkınma Partisi Özelinde Sağ İktidarların Kent ve Bölge Pratikleri. Türkiye’de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, Nisan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. 2008.

3) Özgen, L. Afet Kayıplarının Azaltılmasında Kentleşme ve Yapılaşma Kararlarının Rolü. TMMOB Afet Sempozyumu. 5 - 7 Aralık, Ankara, 2007

4) Özgen, L. CIAM ve AB Yaklaşımlarının Planlama Pratiklerine Getirileri. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu “PLANLAMA MESLEK ALANI, geçmişten geleceğe...” 7 - 8 - 9 Kasım, Ankara, 2007

5) Özgen, L. Küreselleşmiş Dünyada Planlama, Devlet ve Hükümet Üzerine; Türkiye Örneği. 30. Dünya Şehircilik Günü 6. Kongresi Planlama, Siyaset, Siyasalar 6 – 7 – 8 Kasım, İzmir, 2006

6) Özgen, L. 2000lerde Kentleşme; Kocaeli / İzmit Özelinde Önermeler. Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, 28 – 30 Haziran , İzmit, 2006

7) Özgen, L. Kentin Dili ve Kimliği. VI. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, , Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta, 1 – 2 Haziran 2006

8) Özgen, L. Küresel Dünya, Bölge, Türkiye; NUTS; Antalya, Isparta, Burdur Örneği. I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16 – 19 Kasım 2005

9) Özgen, L. Küresel Dünyada Kentin Yeni Rolü ve Ana Akslar Dışında Kalan Kentlerde Dönüşümler; Burdur Örneği. I. Burdur Sempozyumu, 16 – 19 Kasım Burdur, 2005

10) Özgen, L. Küreselleşme ve Bölgesel Gelişme / Kalkınma Bağlamında Emek Süreci; Sanayi ve Tekstil Sanayi Özelinde Gözlemler / Isparta. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu; Planlamada Yeni Politika ve Staratejiler; Riskler ve Fırsatlar. İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla / İstanbul, 7 – 8 – 9 Kasım 2005.

11) Elmas, G., Özgen, L. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası. III. GAP ve Sanayi Kongresi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır, 18 – 19 Ekim 2003

12) Özgen, L. Küreselleşmiş Dünyada Bölge ve Bölgesel Gelişme. III. GAP ve Sanayi Kongresi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır, 18 – 19 Ekim 2003

13) Özgen, L. 2001. Kentleşmenin Yeni Gündemi ve Kentte Yaşanan Dönüşümler; Gazimağusa’nın Geleceği. Gazimağusa Sempozyumu 2001, ”Dönüşüm Sürecinde Bir Kent – GAZİMAĞUSA”, Gazimağusa / KKTC. Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazi Mağusa Belediyesi23 –26 Ekim 2001

14) Özgen, L. Sudan Doğan Yaşam ve Yerleşim İçin Sürdürülebilirlik; Eğirdir’in Geleceği Üzerine. I. Eğirdir Sempozyumu. 31 Ağustos – 1 Eylül, Eğirdir. Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2001.

15) Özgen, L. Küreselleşme ve Sanayileşme Üzerine; Güneydoğu Anadolu Projesi Bağlamında ve Diyarbakır Özelinde Gözlemler. II. GAP ve Sanayi Kongresi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Diyarbakır, 29-30 Eylül 2001.

16) Özgen, L. “Bölge Planlama ve Kalkınma Bağlamında Kentsel Çevre; Güneydoğu Anadolu Projesi ve Şanlıurfa’da Kentsel Gelişme”. GAP – Çevre Kongresi, Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, 16 – 18 Ekim, 2000

17) Özgen, L. GAP Kapsamında Teknopolis. Harran Üniversitesi, GAP. 2. Mühendislik Kongresi. Şanlıurfa, 1998

18) Özgen, L. Teknopolis Organizasyonlarında Çin, Tayvan ve Kore Deneyimi. 7. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi. 1. Kitap. İzmir, 1997

19) Özgen, L. Bilişim Toplumunun Ekonomi Politiği ve Değişen Kavramlar. 7. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi. 1. Kitap. İzmir. 1997

20) Özgen, L. Teknoloji Tabanlı Mekansal Organizasyonların Bölge Üzerindeki Etkisinin Analizi. 6. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi. Ankara, 1996.

21) Özgen, L. Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye'nin Şansı. 1995 Sanayi Kongresi, Bildiriler Kitabı 1-2. TMMOB, Makina Mühendisleri Odası Yayını. No.186, 1996

22) Özgen, L. Sistemik Üretim İşbirliği Olarak Teknopolis. 5. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi. ODTÜ, Ankara, 1995

23) Özgen, L. Otomotiv Sanayiinde Yeniden Yapılanma ve Türkiye Benzeri Ülkelerin Otomotiv Sanayiilerinin Uyumu. Sanayi Kongresi – Otomotiv Sanayii Sektör Raporu. MMO Yayını. 159, 1993

24) Özgen, L. Otomotiv Sanayii Üzerine. 3rd Automotive and Allied Industries Symposium. MMO Yayınları. 146/2. Bursa, 1991

7.7. Diğer yayınlar

1) Özgen, L. “Isparta Kentinde Mekansal Dönüşümler ve Yapılar”. Geçmişten Geleceğe Isparta içinde sy. 181 – 202. Atatürk Kültür Merkezi Yayını No. 370, Araştırma ve İnceleme Dizisi No. 66, USBN: 978-975-16-2141-2, Ankara, 2009

2) Özgen, L. Ütopya ve Tasarım. Ürün Yayınevi, Ankara I. Kitap, 2005

3)Gök, T. Özgen, L., 1996. Göç Altında Biçimlenen Adana. Göçle Gelen Yaşam, Göçle Giden Kültür içinde. TMMOB, Mimarlar Odası Adana Şubesi, Mayıs, 96.

4)Özgen, L. 1995. Azgelişmiş Ülkelerde Sanayinin Yeniden Yapılanması; Bilişim Teknolojisinin Rolü. Raphael Kaplinsky’den Çeviri.

5) Özgen, L. 1996. İngiltere / Cambridge’de Bilim Parkı Yapılanması Üzerine Alan Çalışması, Şubat.

6)3) Özgen, L. 1996 - 1998. GAP Kapsamında Bir Teknopolis Oluşumunun Planlanması TÜBİTAK Projesi Önerisi.

7) Özgen, L. 1996 - 1997. Adana Koruma Amaçlı İmar Planı Kentsel Araştırma Raporuı.

8) Özgen, L. 1997. Küreselleşme Sürecinde Teknolojinin Mekansal Yapılanması; İngiltere / Cambridge Olgusu – Bilim Parkı Yapılanması. Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonunda Sunuş ve DİA Gösterisi, 19. 03. 1997.

9) Türk İdare Dergisi, TC. İçişleri Genel Müdürlüğü, hakemlik.

10)Ekonomik Yaklaşım Dergisi Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi ISSN 1 300-1868, 2005 yılından itibaren Hakemlik

11) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt; 9, Sayı; 3, Isparta 2005, ISSN 1300 -7668, Danışma Kurulunda Hakemlik

12) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Devlet Yardımları Alt Komisyon Üyeliği ve Raporu; DEVLET YARDIMLARI: (SANAYİNİN TEŞVİKİ ve ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE YARDIMLARIN YENİ STRATEJİSİ)

7.8. Uluslararası atıflar

--------

8. Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TOBITAK, AB, vb)

1) GAP Projesinin Ulusal ve Uluslararası Etkileşiminin Değerlendirilmesi. ODTÜ, SDÜ, GÜ ortaklığında ODTÜ ÖYP Projesi Kapsamında. YUUP 1. 2005

2) Afet Riski Yönetimi; Eskişehir Kenti Afet Riski Yönetimi. ODTÜ, SDÜ, YYÜ ortaklığında ODTÜ ÖYP Projesi kapsamında. YUUP 2. 2005

3) GAP İlleri Sanayi Envanteri ve Sanayileşme Eğilimleri. GÜ, AİBÜ, ODTÜ Ortaklığında. TÜBİTAK Araştırma Projesi. SOBAG 105K163. 2009

4) Özgen, L. 1999. (1996 - 1999) GAP Kapsamında Bir Teknopolis Oluşumunun Planlanması. TÜBİTAK Projesi.

5) Z. Merve KIMILLI. 2006. Depreme Duyarlı Bölgelerde Sürdürülebilir Mimari Tasarım; Isparta/ Mavikent Örneği. SDÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı.

6) H. Şehmuz HAŞTEMOĞLU. 2006. 1960’larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme; Isparta, İstasyon Caddesi Örneği. SDÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı.

7) Dilek HOROZCU; 2006. Yapı- Kent Etkileşiminin Geleneksel Konut ve Kent Özelinde İncelenmesi; Isparta Kenti Örneği. SDÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı.

8) H. Metin FELEKOĞLU; 2000. Yapı-Çevre İlişkisi; Adana Örneği. ÇÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı.

9) Serdar KILIÇOĞLU. 1998. Sosyoekonomik Faktörlerle Etkileşim İçinde Kent Merkezinin Mimari Biçimlenişi; Antakya Kent Merkezi Örneği. ÇÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı.

10) Z. Özlem PARLAK. 1998. Mimarlıkta Bilim Teknoloji Tabanlı Mekansal Organizasyonlar. ÇÜ. FBE. Mimarlık Anabilim Dalı.

 

9. İdari Görevler

1) AİBÜ, İİBF, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı 2007 –

2) AİBÜ, İİBF, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2007- 2010

3) AİBÜ, İİBF, Fakülte Kurulu Üyeliği 2007-

4) AİBÜ, SBE, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı 2007-

5) AİBÜ, İİBF, KYB, Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD. Başkanlığı 2007-

6) SDÜ. MMF. Mimarlık Bölüm Başkanlığı 2002 - 2005

7) SDÜ. MMF. Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı 2002 Şubat- Eylül

8) SDÜ. MMF. Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2002 – 2007

9) ÇÜ. MMF. Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı 1995 - 1998

10) ÇÜ. MMF. Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı 1995 – 1999

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1) TMMOB Mimarlar Odası Üyeliği

2) TMMOB Şehir Plancıları Odası üyeliği

3) Bölge Bilimi / Bölge Kongresi Türkiye Ulusal Komitesi Üyeliği

 

11. Ödüller

-------

12. Son iki yılda lisans ve lisansüstü düzeyde verilen dersler

 

 

Akademik Yılı

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

Lisans

 

Yüksek Lisans

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Türkiye İktisadi Gelişme Tarihi

Toplumsal Değişme Kuramları

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ütopya I

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

 

İlkbahar

Lisans

 

Yüksek Lisans

Konut Sorunları ve Politikaları

Kentsel Siyaset

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Seminer

3

3

3

0

0

0

0

3

 

2007-2008

Güz

Lisans

 

Yüksek Lisans

Toplum Bilim

Türkiye İktisadi Gelişme Tarihi

Toplumsal Değişme Kuramları

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

3

3

3

0

0

0

0

 

İlkbahar

Lisans

 

Yüksek Lisans

Kentleşme ve Konut Politikaları 2

Bölge ve Metropoliten Alan Yön.

Kentsel Siyaset

Seminer

3

3

3

0

0

0

0

3