Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

 

Bu sayfada yer alan ders içerikleri Bologna süreci öncesinde hazırlanan içeriklerdir.

Bologna süreci ders içeriklerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

I. YARIYIL

 

105 – HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 3

 

Genel Hukuk Kavramı, yaklaşımlar ve temel kavramlar ele alınmaktadır. Bölümümüzde okutulan diğer hukuk derslerindeki ortak kavramların tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Toplum Düzeni ve Hukuk, Hukukun Kaynakları ve Hukuk Kurallarının Uygulanması, Kanunlaştırma, Pozitif Hukukun Bölümleri, Hak kavramı ve hakka ilişkin genel esaslar ile insan hakları verilmektedir.

 

125 – YÖNETİM BİLİMİ. I 3 0 3

 

Yönetim – yönetici – örgüt – yönetimin boyutları. Kamu ve özel yönetim ayrımı. Yönetim Biliminin konusu, tarihi gelişimi. Kıta Avrupası ve Anglo – Sakson Yönetim Tarzları. Başlıca yönetim okulları. Yönetim süreçleri.

 

107 – TOPLUM BİLİMİ 3 0 3

 

Toplum Biliminin konusu, tarihsel gelişimi, sosyo – kültürel kişilik ; rol, mevki, statü, temel toplum biçimleri ; toplumsal kurumlar, düzen ve ilişkiler açısından toplum ; toplumsal hareketlilik, çatışma, değişme gibi toplumsal süreçlerin açıklanması.

 

109 – SİYASET BİLİMİ. I ( 3 0 3)

 

Siyaset kavramına yaklaşımlar, siyaset biliminin düşünsel temelleri, siyaset bilimi açısından devlet, siyasal iktidar ve siyasal iktidarın meşruluk temeli gibi konu başlıkları üzerinde durulmaktadır.

 

111 – BİLGİ İŞLEM 3 0 3

 

Temel kavramlar, donanım, yazılım, bilgi, Bit – Byte – Kayıt – Kütük ( dosya ). Dizin ( klasör ). ROM, RAM. İşletim Sistemleri ; WINDOWS – WINDOWS gezgini. Kelime İşlemci ( WORD ), Hesap Tabloları ( Excel ), Internet.

 

103 – İKTİSADA GİRİŞ. I 3 0 3

 

Genel tanımlar, genel kavramlar, üretim fonksiyonu, tüketici davranışları, talep teorisi, üretim teorisi, toplam, ortalama ve marjinal hasılat, üretim maliyetleri.

 

113 – MATEMATİK 2 0 2

 

Setler ve sayılar, mutlak değer. Eşitsizlikler. Üslü işlemler. Koordinat sistemi, düzlem. Doğrusal fonksiyonlar. Grafikler. Hız. Değişim oranı. Türev Kavramı. Birikimli toplam, sigmalı işlemler, integral kavramı. Eğri altında kalan alan.

 

115 – TÜRK DİLİ. I 2 02

 

Türk Dili I, Dilin tanımı ve dil olgusu, dil bilimi ve dil bilgisi, dil bilgisel düzeyler, dilin görünümleri, dillerin sınıflandırılması, bir kültür dili olarak Türkçe; Türk dilinin gelişim evreleri ve bugünkü durumu, yazının doğuşu ve gelişimi, Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler, Türkçe ile diğer diller arasındaki ilişkiler, ses bilgisi; Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, hece bilgisi, Türkiye Türkçesinin bürün öğeleri, şekil bilgisi; kelime çözümlemeleri, kelime kazandırma yolları, yazılı anlatım bilgileri ve uygulamaları

 

117 – İNGİLİZCE. I 2 0 2

 

Bu ders sonunda öğrenciler ,resmi ve gayri resmi selamlamayı,kendilerini ve ailelerini ayni şekilde tanıtmayı,sıra ve sayma sayılarını,saati sormayı ve söylemeyi,sayılabilen ve sayılamayan isimleri yer ifade eden edatlarla birlikte kullanarak bir oda veya benzeri yeri tarif etmeyi ,bu isimlerle miktar ifade etmeyi,günlük faaliyetleri ve alışkanlıkları bu bilgileri almaya yönelik sorular sormayı ,sahiplik ,sahip olmayı ifade etmeyi ,sahip olunan ve olunmayan yetenek ve becerileri ,yapılmasına izin verilen ve yapılması engellenmiş eylemleri ifade edebilmeyi ,şimdiki zaman ve geniş zamanı birbirinden ayırt edebilmeyi öğrenmiş olacaklardır.

 

III. YARIYIL

221 – YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI 3 0 3

 

Yönetim düşüncesinin önemi ve mahiyeti, Klasik Yönetim Düşüncesi, Bilimsel Yönetim, Yönetsel Teori, Bürokrasi, Klasik Örgüt Teorisi, Klasik Yönetim Düşüncesine Yöneltilen Eleştiriler, Neo - Klasik Yönetim Düşüncesi, Hawthorne Deneyleri, İnsan İlişkileri Yaklaşımının Gelişmesinde rol oynayan önemli araştırmalar, Neo – Klasik Örgüt Kuramı, Neo – Klasik Kurama Yöneltilen Eleştiriler. Sistem Yaklaşımı ve Sistem Yaklaşımı ile ilgili kavramlar, Durumsallık Yaklaşımı ve Yönetim Anlayışı, Durumsallık Yaklaşımı Teknoloji İlişkisi ve Yapılan Araştırmalar, Durumsallık ve Çevre İlişkisi ve Yapılan Araştırmalar, Proje Matriks Örgüt Yapıları.

 

229 – KAMU YÖNETİMİ. I 3 0 3

Kamu, Kamusallık. Kamunun Toplumsal Yapıları, Kamunun Siyasal İşlevleri, Kamunun Toplumsal Yapısının Dönüşümü. Toplum Kuruluşları – Kamu Oyu – Ombudsmanlık – Özelleştirme. Kamu Yatırımcılığı ve Kamu Yararı.

 

203 – MEDENİ HUKUK 3 0 3

Medeni Kanun Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Kapsamındaki konular verilmektedir. Bu arada ; Sosyal Düzen Kuralları, Hukukun Temel Kavramları, Medeni Hukukun Başlangıç Hükümleri, Medeni Hukukun Uygulanması, Medeni Hukukun Kaynakları, Yargıcın Takdir Hakkı, Subjektif İyi niyet, Objektif İyi niyet, Kişiler Hukuku ve Tüzel Kişiler anlatılmaktadır.

 

205 – TÜRK ANAYASA HUKUKU 3 0 3

Bugünkü Anayasal Düzenin I. Yarıyılda verilen genel bilgilere göre çok daha ayrıntılı açıklaması. Bu çerçevede ; Anayasa Hukukunun gelişimi ve 1982 Anayasası anlatılmaktadır. Yasama ve Yürütme arasındaki ilişkiler. Egemenliğin kullanılışı. Yasama sorumsuzluğu ile Yasama dokunulmazlığı, Hukuk Devleti, Sosyal Hukuk Devleti ile Anayasa Yargısı anlatılmaktadır.

 

225 – SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. I 3 0 3

Yunan siyasal düşünüşü. Roma Stoacılığı ile İbrani tek tanrıcılığının Batı Roma ve Doğu Roma ( Bizans ) düşünüşüne etkileri. Kilise babalarının ve öteki düşünürlerin siyasal düşünceleri incelenmektedir. Bu incelemede, siyasal düşüncelerin içinde doğdukları toplumların sosyo – ekonomik ve siyasal yapılarıyla bağlantıları kurulmaktadır.

 

231- KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI I 3 0 3

3. Dönemde anlatılan bu derste temel kitap Ruşen Keleş’in “Kentleşme Politikası” olup kitap içeriğine sadık kalınmaktadır. Güz döneminde kitabın ilk 7 bölümü işlenmekte ve ağırlık kent planlamasına verilmektedir. Bu genel çerçeve içerisinde kent kuramları, kentleşme, Türkiye’de kentleşme olgusu ve tarihçesi ile temel kavramlar, tanımlar verildikten sonra, kent planı türleri, planlamanın ilkeleri, kullanılan teknikler ve araçlar üzerinde durulmaktadır.

 

213 – ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. I2 0 2

Türk Tarihinin bölümleri ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihinin tarihimiz içindeki yeri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin genel Türk tarihinde son derece önemli bir yeri olduğu, ayrıca Türk İnkılaplarının da Atatürk’ün üstün dehası, milletimizin anlayış ve fedakarlığı ile gerçekleştiğine, devletimizin temeli ve teminatının Atatürk İlkeleri ve İnkılapları olduğu, bunun yanında Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarından çıkan düşünce sistemini kavratmak, devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlayarak çağdaş dünya devletlerinin gelişmişlik seviyesini yakalamak ve onun üzerine çıkarmak gibi büyük hedefleri olan bir millet olduğumuzu dünyaya kabul ettirmeyi bu dersin içeriği olarak ifade etmek mümkündür.

 

215 – İNGİLİZCE. III 2 0 2

Amaçlar ve Hedefler :Bu dersin sonunda öğrenciler ;geçmişte başlamış halihazırda da devam etmekte olan eylemleri ifade etmeyi ,geçmişte belirli bir zaman aralığında devam etmekte olan veya baksa bir eylemle kesintiye uğrayan eylemi ifade etmeyi ,resmi yolla izin almayı ,bu taleplere olumlu olumsuz karşılık vermeyi ,gelecekte gerçekleşmesi muhtemel ,daha önceden tasarlanmış gelecek eylemleri ,konumsa ani itibariyle gelecekle ilgili kararları ifade etmeyi öğrenmiş olacaklardır.

 

V. YARIYIL

 

311 – PERSONEL YÖNETİMİ 3 0 3

 

Personel Yönetiminin önemi, konusu ve ilkeleri, Kamu görevlileri tanımı ve gruplandırılması, Personel alma, İnsangücü ihtiyacı belirleme, seçim işlemleri, işe yerleştirme, sınıflandırma ve yöntemleri, Kariyer ve yükselme, Ücret ve ücret sistemleri, Devlet memurlarının ödev ve yükümlülükleri hakları ve getirilen yasaklar, Memurların mali sorumlulukları, Disiplin ve disiplin cezaları, Memurların değerlendirilmesi ve sicil amirleri, Hizmet içi eğitim, Memurluğun sona ermesi ve Emeklilik.

 

313 – SOSYAL POLİTİKA 3 0 3

 

Feodalizm ve Çalışma İlişkileri, Asya Tipi Üretim Tarzı Feodalizm ile karşılaştırılması. Sanayi Devrimi, Kapitalizmin Doğuşu, İşçi sınıfı ve örgütlenme mücadelesi, Liberalizmin ekonomik, siyasal, hukuksal açılımları. Liberalizm ve çalışma ilişkileri, ICO’nun kuruluşu, iş huhuhunun doğuşu, toplu çalışma ilişkileri, keynesyen model ve sendikalar, ücret, istihdam, sendikalaşma, sosyal güvenlik ve gelişimi, Avrupa konseyi ve sosyal şart. Neo – Iiberal dönem ve sendikaların güç kaybı. Fost – Fordist üretim tarzı ve çalışma ilişkileri. Günümüzde Sosyal Refah Devleti ve Çalışanlar.

 

327- YEREL YÖNETİMLER I 3 0 3

Yerel yönetim kuramları, kavramları ve modelleri; Türk yerel yönetim sistemi; yerel yönetim birimleri; yerel yönetimin ölçeği; Türk yerel yönetim sisteminde ölçek; belediyenin ölçeği; yerel yönetimin görevleri; yerel ortak gereksinimler; belediyenin, il özel idaresinin, büyükşehir belediyesinin ve köyün görevleri.

 

315 – TÜRK SİYASAL YAŞAMI. I 3 0 3

 

Türk Siyasal Yaşamı 1908’den 1950’ye kadar ele alınmakta, Siyasal ve ekonomik gelişmeler irdelenmektedir.

 

317 – MALİYE TEORİSİ 3 0 3

 

Piyasa kusurlarının nedenleri ve devletin bazı görevleri üzerine alma ihtiyacı ( Kamu Malları, dışsallıklar, azalan maliyet koşullarının tahlili ) , gelir dağılımı sorunu, bütçe sistemleri, kamu harcamaları, kamu geliri, vergi yapıları.

 

· SEÇİMLİK DERS

 

 

VII. YARIYIL

 

401 – ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 3

 

Bilginin kaynağı, tanımı ve işlemleri, Bilimsel Yöntem ; Araştırma tanımı, temel ve uygulamalı araştırmalar ; Araştırma Süreç ve Teknikleri, Yöntem, Araştırma Modeli ve Türleri, Evren, Örneklem, Veriler ve Toplanması, ölçme, gözlem, görüşme, anket, verilerin işlenmesi ve çözümü, bulgular ve yorum, özet, yargı ve öneriler.

 

411 – ÇEVRE VE HUKUK 3 0 3

 

  • Çevre Hukukunun Temelleri
  • Konu, Kapsam, İçerik, Amaç ve Nitelikler
  • Çevrenin Korunmasındaki Temel Kavramlar
  • Çevre Hukukunun Temel İlkeleri
  • Çevresel Bozulmanın Önlenmesi ve Kirlilik Kontrolü
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi
  • Sorumluluk

 

413 – ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ 3 0 3

 

Dünyada en çok taklit edilen İngiliz, Amerikan, Fransız ve Alman siyasal düzenlerinin, kurumlarının ve bugünkü işleyişinin açıklanması.

 

407 – TÜRK YÖNETİM TARİHİ 3 0 3

 

Orta Asya, Türk Devletleri Büyük ve Anadolu Selçuklu Yönetim Yapısı, Devlet ve Yönetim Yapıları. Osmanlıların Kuruluşu, başlıca toplumsal kurumlar ve değişimleri, Osmanlıda merkezi ve yerel yönetim dönüşümlerinin Cumhuriyete etkileri. Çağdaş yönetim anlayışına göre değerlendirilmesi.

 

409 – İDARE HUKUKU 3 0 3

 

İdarenin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin ilke ve kurallar incelenmektedir. Bu çerçevede, idare, idare hukuku kavramı, idare hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları, idari rejim, kamu hizmeti, kamu malları, kamu hizmeti görülüş şekilleri, idari kolluk, örgütü, personeli, idari işlemler, idari karar ve sözleşmeler ile idarenin hukuka bağlılığı ve sorumluluğu, idarenin denetlenmesi ve buna ilişkin temel ilkeler verilmektedir.

 

427-İŞ HUKUKU 3 0 3

 

İş Hukukunun Temel Kavramları; İş Hukukunun uygulama alanı, Hizmet Sözleşmesi, Çalışma ve Dinlenme Süreleri, Sendikalar Hukuku, Toplu iş sözleşmesi, Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları(Arabuluculuk, Tahkim, Lokavt).

 

· SEÇİMLİK DERS

 

 

II.YARIYIL

 

104-ANAYASA HUKUKU 3 0 3

 

Siyasal düzenlere ilişkin kavramsal çerçeve, Dünyaya örneklik etmiş belli başlı uygulamalara ilişkin temel bilgi. Osmanlı- Türk Anayasal gelişmeleri. Bugünkü Anayasal Düzen. Bu çerçevede; Anayasa Hukuku, Kaynakları, Siyasal İktidarın kaynağı ve meşruluğu, Devlet kavramı ve Anayasaların yapılış ve değiştirilmesi, Anayasa uygunluğun sağlanması, Siyasal ve Hukuksal denetim, Seçimlere İlişkin genel ilke ve hükümler, Siyasal partiler, Kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri anlatılmaktadır.

 

106-SİYASET BİLİMİ II 3 0 3

 

Toplumsal tabakalaşma ve siyasal iktidar, yönetenler-yönetilenler, siyasal katılma, siyasal partiler, kamuoyu, baskı grupları, bürokrasi ve siyaset, ordu ve siyaset, ideoloji gibi konu başlıkları üzerinde durulmaktadır.

 

108-SİYASAL TARİH 3 0 3

 

Fransız devriminden I. Dünya savaşına kadar uzanan dünya tarihinde meydana gelen önemli siyasal gelişmeler ve bu bağlamda devletler arası ilişkiler dersin kapsamını oluşturur.

 

110-İKTİSADA GİRİŞ. II 3 0 3

 

Tam rekabet piyasası, tekel piyasası, tekelci rekabet piyasaları, tarım ürünlerinde fiyat oluşumu.

 

112- TÜRK DİLİ II 2 0 2

 

Anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime grupları, cümle ve öğeleri, cümle çözümlemeleri, anlam bilimi, anlatım bozuklukları, sözlü anlatım çalışmaları

 

116- İNGİLİZCE II 2 0 2

 

Amaçlar ve Hedefler: Bu ders sonunda öğrenciler; nesneleri ebat, fiyat, nitelik vs. bakımından karşılaştırmayı, bir nesnenin en üstünlüğünü ifade etmeyi, geçmişte kalan eylemleri, kendi geçmiş yaşantılarını anlatmayı, geçmiş ve hali hazır metinler okuyarak bunlarla ilgili sorular sorabilmeyi, önce, sonra, nihayet gibi edatlarla geçmiş olayları gerçekleşme sırasıyla yazabilmeyi, gelecekle ilgili niyet ve kararlılık ifade edebilmeyi, zorunluluk ve gereklilik, yasaklama, zorunluluğun olmaması ve serbestiyi ayırt etmeyi, bir yere ulaşmak, herhangi bir tarif, için talimat vermeyi öğrenmiş olacaklardır.

 

122-İSTATİSTİK 3 0 3

 

Giriş, İstatistik nedir, ne işe yarar, Liste, Dağılım, Grafikler, Merkezi Eğilim ölçüleri, Merkezi yayılım ölçüleri, Normal dağılıma giriş, Olasılık(kısaltılmış), Örnekleme dağılımları(kısaltılmış), Kestirim, Güven aralığı, Hipotezlerin testi, İki örnekli testler, T dağılımı, Tek yönlü Varyans Analizi(kısaltılmış) Non Prametrik İstatistikler, İndexler, Zaman seriler.

 

126-YÖNETİM BİLİMİ II 3 0 3

 

Yetki-Karar-Örgütlenme İlkeleri- Yönetim Siyaset İlişkisi- Verimlilik-Liderlik-Kar amaçsız kuruluşlar- Yetki ve sorumluluk dağılımı- Yönetime katılma-Zaman ve Kriz Yönetimi- Örgütlerde Disiplin, Stratejik Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi gibi yeni yönetim anlayışları ve Kamuya uygulanması.

 

 

IV.YARIYIL

 

204- BORÇLAR HUKUKU 3 0 3

 

Borçlar Hukukunun temel kavramları; borç, borç ilişkisi, borçların kaynakları, borçların türleri, sözleşmelere hakim ilkeler, sözleşmenin kuruluşu, kuruluştaki sakatlıklar ve sonuçları, sözleşmelerde temsil ve yorum, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme konuları ile borcun sona ermesi ifa ve borca aykırılık anlatılmaktadır.

 

214-ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2

 

Türk Tarihinin bölümleri ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihinin tarihimiz içindeki yeri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Genel Türk Tarihinde son derece önemli bir yeri olduğu, ayrıca Türk İnkılaplarının da Atatürk’ ün üstün dehası, milletimizin anlayış ve fedakarlığı ile gerçekleştiğine, devletimizin temeli ve teminatının Atatürk ilkeleri ve İnkılapları olduğu, bunun yanında Atatürk İlke ve İnkılaplarından çıkan düşünce sistemini kavratmak, devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlayarak çağdaş dünya devletlerinin gelişmişlik seviyesini yakalamak ve onun üzerine çıkartmak gibi büyük hedefleri olan bir millet olduğumuzu dünyaya kabul ettirmeyi bu dersin içeriği olarak ifade etmek mümkündür.

 

216-İNGİLİZCE IV 2 0 2

 

Amaçlar ve Hedefler: Bu dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.

 

222-SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. II 3 0 3

 

Rönesans ve Reform. Merkezi krallıkların ortaya çıkışı ve siyasal düşünce. Aydınlanma ve Siyasal düşünce.

 

226- YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3

 

Örgütlerde davranış anlamı ve önemi, Haberleşme, Yönetimde otorite, Güç ve etkileme, Önderlik, Önderlik kurumları, Gruplar ve örgütteki etkisi, Güdüleme ve Kuramlar, Moral ve Grup morali, Çatışma, Çatışma nedenleri ve çözüm yolları ve yönetimi.

 

234- KAMU YÖNETİMİ II 3 0 3

 

Kamu Yönetimi anlayışı, Gelişimi, Değişik Coğrafya ve anlayışlarda, Kamu Yönetimi uygulamaları- Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Değerlendirilmesi.

 

236-KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI II 3 0 3

 

Kentsel ve Bölgesel gelişme, Ütopyalar, Konut Politikaları, Kentsel topraklar gibi konuların yönetim bağlamı ile ele alınması ve irdelenmesi, Türkiye’deki düzeylerin irdelenmesi, Türkiye’de kentleşme, bölgesel gelişme ve planlama ile konut sorunu, konut politikaları gibi temel sorunsalların ele alınması ve tartışılması,

 

238-İDARE HUKUKU 3 0 3

 

İdarenin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin ilke ve kurallar incelenmektedir. Bu çerçevede, İdare, İdare Hukuku kavramı, İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları, idari rejim, kamu hizmeti, kamu malları, kamu hizmeti görülüş şekilleri, idari kolluk, örgütü, personeli, idari işlemler, idari karar ve sözleşmeler ile idarenin hukuka bağlılığı ve sorumluluğu, idarenin denetlenmesi ve buna ilişkin temel ilkeler verilmektedir.

 

 

VI YARIYIL

 

310-HALKLA İLİŞKİLER 3 0 3

 

Halkla İlişkilerin anlamı, önemi, tarihçesi. Özel ve Kamu kesiminde Halkla ilişkiler. Kamu Kesiminde Siyasal Egemenlik ve kullanımı çerçevesinde Kanunlar ve Halkla İlişkileri. Türkiye’de Halkla ilişkilerin Osmanlıdan günümüze dönüşümü, bugünkü siyasal yapı içerisinde; Yasama, Yürütme , Yargı, Yerel Yönetim, sivil toplum kuruluşlarında Halkla ilişkilerin çözümü ve değerledirilmesi.

 

312-YÖNETİMDE YENİDEN YAPILANMA 3 0 3

 

Örgüt geliştirmenin anlamı ve Önemi- yenilik yapma, Büyüme, Değiştirme gibi yakın kavramlar, Örgüt Geliştirmenin Amaç, Kapsam ve İlkeleri. Örgüt Geliştirme Süreci. Örgüt Geliştirme Aşamaları. Kamu Yönetiminde Örgüt Geliştirme- Yönetimde Reform- Reformun Amaçları ve nedenleri. Kamu Yönetiminde Reformun özellikleri ve Yöntemleri. Türk Kamu Yönetiminde Cumhuriyet döneminde yapılan Reform çalışmaları; (1923-1960) Dönemi (Neumark, Barker, Martin, Cush ve diğerleri). 1960 sonrası yapılan İdari Reformlar ( İdari Reform Ön rapor, Mook, Fisher, Podol, Devlet Personel Rejimi Ön Raporu). MEHTAP, Danışma Kurulu raporu, Kamu Personel rejimi Komisyonunun çalışmaları. KAYA Raporu. Etki eden faktörler; İnsan Gücü Planlaması- Yönetici Yetiştirme- Halkla İlişkiler. Bazı ülkelerde gerçekleştirilen yönetimi geliştirme uygulamaları.

 

314-TÜRK SİYASAL YAŞAMI II 3 0 3

 

Türk Siyasal Yaşamı 1950 den 1990’a kadar ele alınmakta, siyasal ve ekonomik gelişmeler irdelenmektedir.

 

316- CEZA HUKUKU 3 0 3

 

Toplum düzenini ihlal ettiği için suç olarak nitelenen fiiller ve bunların karşılığı olan yaptırımları öngören kurallar incelenmektedir. Bu çerçevede; suç, suçlu, ve ceza yaptırımı ile ilgili genel ilke ve kurallar anlatılmaktadır.

 

326 YEREL YÖNETİMLER II 3 0 3

Yerel yönetimin organları; karar organı; yürütme kurulu; başkan; organların görevden uzaklaştırılması; örgütlenme; personel; stratejik planlama; denetim; yerel yönetim maliyesi; yerel yönetimin gelirleri, giderleri ve bütçesi.

 

 

VIII.YARIYIL

 

408- TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 3

 

Osmanlı İmparatorluğundan devralınan yapı ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki mevcut yapı; Tek partili dönem ve Devletçilik Politikası( İthal İkameli Sanayileşme Politikası Deneyimi) ; Demokrat parti dönemi ve ilk istikrar Programı; Planlı Dönem ve İthal İkameli Sanayileşme Politikası, 24 Ocak 1980 İstikrar Tedbirleri ve Dışa açık büyüme stratejisi ve sonuçları; Avrupa topluluğu ilişkilerindeki gelişmeler.

 

410-İDARİ YARGI 3 0 3

 

İdarenin yargısal denetimini oluşturan konular; İdari Yargı, doğuşu ve gelişimi, idari yargının genel esasları, idari yargı kuruluşları(görev,yetki) , idari dava türleri(iptal davaları, tam yargı davaları, temyiz davaları).

İdari yargılama usulüne ilişkin esaslar ile idari yargının güncel sorunları.

 

414-ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 3 0 3

 

Fransız Devriminden sonraki siyasal düşünce ve doktrinler; Liberalizm, Sosyalizm, Marksizm, Anarşizm, Faşizm, Freud, Frankfurt Okulu, Popper, Althusser.

 

422-ÇEVRE POLİTİKASI 3 0 3

 

Çevre Sorunsalı(çevre sorunlarının ortaya çıkışı, gündeme gelmesi), Çevre ve Çevre Bilim kavramları, Çevrebilimde yöntem, Çevre ve İnsan İlişkileri, tarihçe, Nüfus, doğal kaynaklar, kirlenme, çevre değerleri ve sorunları(hava, gürültü), Su, toprak, flora-fauna, kültürel çevre, çevre ekonomisi, (dışsallıklar, kapitalizm ve çevre), çevrenin uluslar arası boyutları, Uluslararası örgütler, Uluslar arası hukuk, çevrecilik, çevre etik, hayvan hakları, çevre ve siyaset),çevre yönetimi ve örgütlenme, gönüllü kuruluşlar, Türkiye’de çevre politikaları, kalkınma planlarında çevre politikası.

 

424 VERGİ HUKUKU 3 0 3

 

Vergi Hukukunun Genel İlkeleri ve Türk Vergi Sistemi incelenmektedir. Bu çerçevede Vergi Hukukunun kaynakları, Anayasal İlkeleri ile vergi Kanunlarının uygulanması ile ilgili sorunlar ve vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu, vergilendirme işlemleri süreler, zamanaşımı terkin ve takas ile vergi icrası, vergi suç ve cezaları, vergi hataları ve düzeltme yolu, uzlaşma ve vergi yargısı ile Türk Vergi sisteminde yer alan başlıca vergiler anlatılmaktadır.